Iruñerriko Mankomunitatea
2009ko ekitaldiko txostena

Ekonomia adierazleak

Adierazle ekonomikoak

Salmenta garbiak (milaka eurotan)

  2008 2009
Uraren ziklo integrala    
Hornitzea 16.569,99 18.143,01
Sanotzea 5.422,28 5.813,17
Lotuneak 2.764,21 1.407,49
Hondakinak    
Zaborren tasak 21.200,42 22.863,89
Botatzea eta azpiproduktuak 4.609,15 3.911,79
Elektrizitatea 2.761,43 2.514,76
Bestelakoak 356,31 392,56
Guztira 53.683,79 55.046,67

Kobrantzen indizea

(kobrantza portzentajea urtean fakturatutakoaren gainean aldian behingo zerbitzuen fakturetan)

2005 2006 2007 2008 2009
Kobrantzen indizea 97,24 97,68 97,74 97,62 98,08

Hornikuntzak (milaka eurotan)


2008 2009
Beste enpresa batzuek egindako lanak 15.480,23 15.431,36
Ura erostea 1.213,24 1.060,92
Gainerako erosketak 2.306,94 2.680,13
Guztira 19.000,40 19.172,41

Langileekin lotutako gastuak (milaka eurotan)


2008 2009
Soldata gastuak    
Lansariak eta soldatak 16.494,08 17.007,51
Gizarte kargak eta hornidurak 6.512,97 6.785,42
Guztira 23.007,05 23.792,94

2008 2009
Ustiatze gastuen estaltze maila (1)
% 88,80 % 88,53
(1) Adierazle hau kalkulatzeko, ez dira sartu ez diru laguntzak ez hainbat ekitalditan banatu beharreko sarrerak, nahiz eta kontabilitate plan berrian (1514/2007 Errege Dekretua) ustiatze sarrera gisa hartuak izan.

Funts-hornitzaileak 

Aurreko ekitaldietan izandako soberakinek finantza egoera onbideratua eman digute, eta, horri esker, ez da beharrezkoa beste inor zorpetzea finantza beharrei aurre egiteko.


2008 2009
Zorpetze maila % 0,13 % 0,00

Arlo publikoa (milaka eurotan)


2008 2009
Zergak    
BEZ -418,66 -900,74
PFEZ 2.971,50 2.971,68
Sozietateen gaineko zerga 135,72 145,75
Zergak guztira
2.688,56 2.162,69
Jasotako diru laguntzak    
Beste batzuentzako hornidura 766,88 907,06
Beste batzuentzako sanotzea 555,08 842,35
Tokiko sareak 2.254,00 2.256,93
Hondakinak tratatzea 219,56 330,64
Ibai parkea 92,94 47,86
Beste batzuk 349,40 227,01
Diru laguntzak guztira
4.237,86 4.611,84

Inbertsioak (milaka eurotan)


2008 2009
Uraren ziklo integrala    
Beste batzuentzako hornidura 751,98 1.908,48
Beste batzuentzako sanotzea 3.584,95 814,86
Tokiko sareak 1607,77 5.135,83
Hondakinak    
Biltzea 1.597,38 2.629,92
Tratamendua 1.860,90 1.469,00
Beste inbertsio batzuk
1.335,03 1.238,91
Inbertsioak guztira
10.738,01 13.197,00

2008 2009
Diru laguntzen zatia inbertsioak finantzatzean %60,21 %58,25
Kaudimena (aktibo osoa/ pasibo galdagarria) 7,70 6,38