Iruñerriko Mankomunitatea
2009ko ekitaldiko txostena

Urteko kontuak

2009ko ekitaldiari buruzko txostena

1. Aurrekari historikoak, izaera, xedea eta jarduerak

A) Iruñerriko Mankomunitatea (aurrerantzean Mankomunitatea edo Sozietate Menderatzailea), 1982ko uztailaren 2an eratu zen. Iruñerriko Mankomunitatea hartu zuen izena, Nafarroako Udal Administrazioaren Araubidearen babesean (V. kapitulua, 55. artikulua, d) atala). Plangintza Orokorreko Mankomunitate gisa eratu zen, kooperazio eginkizunean Nafarroako Foru Diputazioak parte harturik. 1986ko abenduaren 24an egungo izena hartu zuen. Estatutuetan eta beren edukietan aldaketa garrantzitsuak egin ziren. Horretarako, lege eta kudeaketa esparru bat sortu zuen, toki entitateei udalez gaindi behar dituzten zerbitzuak ematea ahalbidetzen duena. 1991n, estatutuak aldatu ziren berriz. Aldaketaren xede nagusia izan zen Nafarroako Toki Administrazioaren gaineko Foru Legera egokitzea.    

Ondokoa da Mankomunitateren helbidea: Chinchilla jeneralaren k., 7, Iruñea. Hona hemen bere I.F.K.: P-31 12070B.

B)  Ondokoak dira Sozietate Menderatzailearen xedeak, bere Estatutuen 5. eta 6. artikuluetan araututakoarekin bat:

 1. Edateko urez hornitzea, estolderia, eta hondakin uren saneamendua eta arazketa; baita energia lortu, aprobetxatu, eta saltzea ere.
 2. Hiri-hondakin solidoak biltzea, tratatzea eta aprobetxatzea.
 3. Bidaiarien garraio publikoa Iruñerrian.

Halaber, Sozietate Menderatzailearen xedea hauxe da: neurria egokia eta beharrezkoa dela ziurtatzen duen txostenaren bidez, unean-unean titulartasuna egokiturik dituen gaietako ekonomia jarduerak egitea.

Bere jarduera esparrua da Mankomunitatean sartutako udalena. Udalak dira, beren ondasun eta baliabideen bitartez, Mankomunitateak hartzen ahal dituen betebehar eta zorren bermatzaileak, zuzenbideko biztanleen kopuruaren proportzio zuzenean, Sozietate Menderatzailearen ondasunak betebeharrak estaltzeko nahikoak ez diren kasurako.

1989tik aurrera, sare nagusiko hondakin uren saneamendua araututa dago, 4. h).3. oharrak zehazten duenarekin bat.

Taxiaren gaineko 9/2005 Foru Legearen, uztailaren 6koaren, Xedapen Gehigarri Bakarrak xedatzen du Mankomunitatea entitate eskuduna dela antolatze eta kudeatze bateratuan, Iruñerriko Taxi Zerbitzua Batera Emateko Eremuan.

Horrez gainera, bere Estatutuen 6. artikuluak xedatzen du Sozietate Menderatzaileak udalaren eskumenak gauzatu ahalko dituela ondoko gaietan, aldez aurretik horien titulartasuna harturik:

  1. Hirigintza antolakuntza, kudeaketa, jarduketa, eta araudia; etxebizitzak sustatu eta kudeatu; parkeak eta lorategiak, hiri errepide publikoak zolatu, eta bideak eta landa-bideak zaindu.
  2. Ondare historiko artistikoa. 
  3. Ingurumena babestu.
  4. Hornidurak, hiltegiak, feriak, azokak, eta kontsumitzaileak eta erabiltzaileak defendatzea.
  5. Hilerriak eta hileta zerbitzuak
  6. Kaleak garbitzea.
  7. Kultur eta kirol jarduerak edo instalazioak, aisialdirako jarduerak, turismoa.

   Bere helburuak aitzinatzeko, Sozietate Menderatzailea Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. Mendeko Sozietatearekin aritzen da (aurrerantzean I.Z.S.A. edo Mendeko Sozietatea). 1983ko urtarrilaren 4an eratu zen, eta ondoko izen soziala du: Iruñerriko Urak, S.A. (I.U.S.A.). Egungo izena hartu zuen Batzar Nagusi Orokorrak hala ebatzi baitzuen 1992ko ekainaren 26an egin zen saioan. Asoziazio Menderatzaileak I.U.S.A.-ren kapital sozialaren %100 du (ikus. 3, oharra).

   C)    1998ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen "Iruñerriko Mankomunitatea / Iruñerriko zerbitzuak S.A. Harremanetarako Araudia", 1997ko urriaren 23an Mankomunitatearen Batzarrak behin betiko onespena eman ondoren. Araudi berri horrekin bat, Sozietate Menderatzaileak hartu zuen emandako zerbitzuen kudeaketa zuzena eta, horren ondorioz, emandako zerbitzuen erabiltzaile eta onuradunekin izan beharreko harreman juridikoaren titulartasuna. Halaber, horren barnean sartzen da aipatutako zerbitzuak emateagatik eta kobratzeagatik jasotzen diren diru sarreren titulartasuna. Horren ondorioz, harreman eta kudeaketa eredu berri honekin, Mankomunitatearen Batzarrak, 1997ko abenduaren 18an bilduta, ebatzi zuen Mendeko Sozietateari 25 urtez gutxienez atxikitzea —1998ko urtarrilaren 1an gauzatua— kudeaketaren xede diren zerbitzuei lotutako ondare osoa. Hori guztia gauzatzeko eginen den ekarpena izanen da aipatutako ondarea eratzen duten ondasun, eskubide, eta betebehar guztiek osatutakoa.

   Era berean, Araudi berak ebatzi zuen indarrean sartzetik aurrera Mendeko Sozietateari dagokiola inbertsio berriak egitea, egin beharreko zerbitzuak eskaintzeko beharko direnak, 1998ko urtarrilaren 1ean eraikitzen ari zirenak barne. Toki entitatea denez Mankomunitatea dirulaguntzen titularra da, indarrean dauden lege eta administrazio ebazpenekin bat. Hainbat erakundek emandako dirulaguntza hauek inbertsioen zati handi bat finantzatzen laguntzen dute. Azpimarratzekoak dira Toki Azpiegituren Planen bitartez jasoak, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak sustatuak eta kudeatuak. Dirulaguntzak beren xederako ezarriak izan daitezen, hau da, inbertsioak gauzatzeko, Mankomunitateak Mendeko Sozietateari transferitzen dizkio aipatutako zenbatekoak.

   2.- Urteko kontuak aurkezteko oinarriak

   a)    Irudi zehatza

   2009ko abenduaren 31n bukatu den urteko ekitaldiko kontuak prestatu dira Sozietate Menderatzailearen eta Mendeko Sozietatearen kontabilitate erregistroak oinarri harturik. Kontu hauek ondokoekin bat aurkezten dira: Kontabilitate Plan Orokorra, azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretua, Kontabilitate Plan Orokorra onartzen duena; abenduaren 20ko 1815/1991 Errege Dekretuak xedatutako irizpideak, urteko kontu bateratuak formulatzeko arauak onartzen dituena; eta kontabilitateari buruz legez eta nahitaez bete behar diren xedapenak. Beraz, ondokoen irudi zehatza islatzen dute alderdi esanguratsu guztietan: ondarea eta finantza egoera bateratua eta horren eragiketen emaitza bateratuak; ondare garbi bateratuan izandako aldaketak eta eskudiru-fluxu bateratuak, dagokien ekitaldian izandakoak. Gainera, hainbat birsailkapen hartzen dituzte barne, behar bezala aurkezteko.

   Sozietate Menderatzaileko administratzaileen irudiko, 2009ko ekitaldiko kontu bateratuak onartuko ditu Sozietatearen Batzarrak, aldaketa nabarmenik egin gabe.


   b)    Kontabilitate oinarriak

   Urteko kontu hauek egiteko aplikatu diren kontabilitate oinarriak eta arauak laburtuta daude txosten honen 4. oharrean. Ondareari, finantza egoerari eta emaitzei eragiten dieten nahitaezko kontabilitate oinarriak aplikatu dira urteko kontuak egiteko.

   c)    Informazioaren eta egindako kalkuluen erantzukizuna.

   Sozietate Menderatzaileko administratzaileak dira urteko kontu hauek jasotzen duten informazioaren erantzuleak.
   Erantsitako urteko kontuetan kalkuluak erabili dira noizean behin, bertan erregistratutako aktibo, pasibo, diru sarrera, gastu eta konpromiso batzuk kuantifikatzeko xedez. Funtsean, ondokoei buruzko kalkuluak dira: aktibo material eta ukiezinen balio-bizitza (4.a eta 4.b oharrak), eta Gongorako zabortegia eraisteko hornidurak (4.j oharra) eta biometanizazio obrak eraistekoak (4.j oharra).

   Kalkulu horiek aztertutako gertakizunei buruzko urteko kontuak formulatzeko datan zegoen informaziorik onenaren arabera egin baziren ere, baliteke kontu horiek aldatzera behartuko gaituzten gertakizunak etorkizunean gertatzea (gorako edo beherako aldaketa eginez). Modu prospektiboan eginen litzateke hori, eta kalkuluaren aldaketaren ondorioak aitortuko lirateke etorkizuneko galera eta irabazien kontuetan.

   d)    Informazioa konparatzea eta Kontabilitate Plan Orokorrerako trantsiziotik etorritako alderdiak 

   Kontabilitate araudiak eskatzen duen bezala, aurreko ekitaldiko zifrak biltzen dituzte ondokoek, zifrak alderatzeko xedez: 2009ko ekitaldiko balantzeak, galera eta irabazien kontuak, ondare garbian izandako aldaketen egoerak, eskudiru-fluxuen egoerak eta txostenak.

   3.- Bateratzeko oinarriak

   Sozietate Menderatzailearen urteko kontuak eta Mendeko Sozietatearenak bateratu dira integrazio orokorraren metodoaren bidez, jarraian agertzen diren funtsezko oinarriekin bat:

   • Mendeko Sozietatean izandako parte-hartzea ezabatu da aipatutako parte-hartzeari egozten ahal zaion berezko fondoen zati proportzionalaren bidez.
   • Ondokoak kendu dira: 2009ko abenduaren 31ko saldoak eta bi sozietate bateratuen artean data horretan bukatutako ekitaldian egin diren transakzio esanguratsuak.
   • Halaber, ondoko bi saldoak kendu dira: 1988ko urtarrilaren 1ean egindako atxikidurari dagozkion saldoak, eta dirulaguntzen zenbatekoaren transferentziari —2000ko abenduaren 31n egina— dagozkionak.

   4.- Erregistro eta balorazio arauak

   Honako hauek izan dira 2009ko abenduaren 31n bukatutako urteko ekitaldiko kontuak egitean Taldeak erabili dituen erregistro eta balorazio arau nagusiak, Kontabilitate Plan Orokor Berrian xedatutakoekin bat:

   a)    Ibilgetu ukiezina
   Administrazio emakidak, Sozietate Menderatzailean sartzerakoan toki entitateek egindako ekarpenetatik etorriak, integrazio egintzan onartutako balioan aurkezten dira.  Geroko emakidak, Sozietate Menderatzaileak zuzenki lortuak, eskurapen prezioan baloratuko dira, edo, bestela, behar den emakida eskuratzeko egindako gastuen zenbateko osoarengatik.

   Horiek guztiek amortizatzeko prozesu lineal bati jarraitzen diote, emakida bakoitzarendako hasiera batean zehaztutako emakida-bizitzaren arabera, 1990eko urtarrilaren 1etik aurrera sartutako emakidak izan ezik. Hauei ezartzen zaien gehieneko muga 20 urtekoa da. Balorazioa murriztu ahalko lukete narriadurengatik izandako galerek, horrelakoak gertatuko balira.

   Emakida-bizitzaren urteak eta atxikitako administrazio emakidei ezarri zaien amortizazio epea honako hauek dira:

     Hasierako emakida-bizitza
   Amortizazio epea
   Artetako iturburua
   30 29
   Eugiko urtegia
   40 28
   Arakil ibaia
   10 10
   Imaz anaien kaleko aparkalekuko plazak 50 20
   Eugiko aprobetxamendu hidroelektrikoa 70 20
   Urtasungo aprobetxamendu hidroelektrikoa 70 20

   Urei buruzko 29/1985 Legearen, abuztuaren 2koaren, babesean formalizatu da emakida-bizitzak bukatzeko epe berria. Aipatutako arauarekin bat, 2061eko urtarrilaren 1ean finkatu da horien bukaera, aurreko koadroan zehazten diren emakida guztietarako, Imaz anaiak kaleko aparkalekuei dagokiena izan ezik, lege horren esparruan sartzen ez baita. Emakiden bizitzak luzatzeak ez dio inolako aldaketarik ekarri emakiden balorazioari, ezta xedatutako amortizazio epeei ere.

   Ibilgetu ukiezinaren gainerakoa aitortzen da, hasiera batez, erosketa kostuarengatik, eta, geroago, bere kostuan baloratzen da, dagokion amortizazio metatuak (bere balio-bizitzaren arabera kalkulatua) eta narriatzeagatik gertatzen ahal zaizkion galerek murriztua.   Aplikazio informatikoen amortizazioa linealki egiten da lau urteko aldian, aplikazio bakoitza ustiatzen hasten den unetik kontatzen hasita.

   Mugarik gabeko balio-bizitza duten aktibo ukiezinak ez dira amortizatzen, baina narriadura testa urtean behin egiten zaie gutxienez.

   Taldeak kontabilitatean aitortzen du narriadura jatorria duten aktibo horien balio erregistratuan gertatzen ahal den edozein galera, eta kontrapartida gisa "Narriadura eta emaitza ibilgetuaren besterentzeengatik" epigrafea erabiltzen da, galera eta irabazien kontukoa.

   Narriadura dela eta, ekitaldi honetan ez da aktibo ukiezin horietatik etorritako galera garbirik aitortu.

   b)  Ibilgetu materiala eta inbertsioak higiezinetan

   Ibilgetu materialean sartzen diren elementuak erosketa prezioan edo ekoizpen kostuan baloratzen dira, beste inori erositako elementuak edo eraikuntza propioari dagozkion elementuak diren kontuan harturik. Bertan, materialen eta eskulanaren kostua gehi zeharkako gastuen koefiziente bat zenbatzen dira.

   "Inbertsioak higiezinetan" epigrafeak higiezinei dagozkien aktibo ez-arruntak jasotzen ditu. Errenta, gainbalioak, edo biak lortzeko jabetzak dira horiek. Horiek erregistratzeko eta baloratzeko erabiltzen dira ibilgetu materialerako erabiltzen diren irizpide berberak.

   Higiezinetan egiten diren inbertsio horien balorazioa eta ibilgetu materiala murrizten dituzte dagozkien amortizazio metatuak eta narriatzeagatik izan dituzten galerek. Elementu bakoitza erosteagatik ordaindutako prezioa ez ezik, kostuak hartuko lituzke aktiboa erosteari edo ekoizteari zuzenki egotzi ahalko litzaizkiekeen finantza gastuak ere, eraiki bitartean sortuak, baldin eta urtebetetik gorako aldia beharko balute erabiltzeko moduan egoteko. Ekitaldian ez da kontzeptu horrengatik zenbatekorik ere aktibatu.

   Produktibitatea, gaitasuna, edo eraginkortasuna handitzea edo ondasunen balio-bizitza luzatzea ekartzen duten zabaltze, modernizatze, edo hobetze kostuak kapitalizatu egiten dira aipatutako ondasunen kostu handiago gisa.

   Ekitaldian izandako kontserbatze eta mantentze gastuak galera eta irabazien kontura kargatzen dira, gertatzen diren unean.

   Ibilgetu materialaren amortizazioak egiten dira metodo linealari jarraikiz. Aktiboen kostua ken beren hondar-balioa banatzen da kalkulatzen den balio-bizitzaren urteetan, ondoko xehetasunen arabera:

     Kalkulatutako balio-bizitzaren urteak
   Eraikinak 20-25
   Instalazio konplexuak 20
   Makineria 7
   Beste instalazio, tresneria, eta altzari batzuk 7
   Beste ibilgetu batzuk 4-5

    

   Ibilgetuari eransten zaizkion elementuen amortizazioa erregistratzen hasten da horiek funtzionatzen hasten diren datatik aurrera.

   Taldeko administratzaileen ustez, aktiboen kontabilitate-balioa ez da horien balio berreskuragarria baino handiagoa.

   Aktibo bat besterendu edo erretiratu ondoren izaten den irabazia edo galera horrela kalkulatzen da: salmentaren zenbatekoa ken liburuetan aktiboak duen zenbatekoa. Galera eta irabazien kontuan aitortzen da hori.

    

   c)     Finantzarioak ez diren aktiboen balioa narriatzeagatik izandako galerak

   Narriaduragatik gertatzen ahal diren galeretarako probak ezartzen zaizkie aktiboei, baldin eta gertakariren bat edo egoeran izandako aldaketaren bat direla-eta kontabilitate-balioa ezin dela berreskuratu antzematen bada. Narriaduragatik izandako galera aitortzen da aktiboaren zenbateko berreskuragarriaren gaineko kontabilitate-balioaren soberakinagatik. Zenbateko berreskuragarria da ondoko bi hauetatik handiena: aktiboaren zentzuzko balioa ken salmenta-kostuak edo erabiltze-balioa.

   Aurreko ekitaldietan aktibo batean aitortutako galerak, narriatzeak sortuak, itzultzen dira baldin eta beren zenbateko berreskuragarriaren gaineko kalkuluetan aldaketa bat gertatzen bada, eta, horretarako, aktiboaren balioa gehitzen da galera aitortu izan ez balitz liburuetan aktiboak izan zukeen mugarekin.

   Aktiboen balioan izandako narriadurarengatik ez da zenbatekorik ere erregistratu ekitaldian.

    

   d)     Finantza tresnak

   Aldi baterako erositako epe laburrerako moneta-aktiboak erosketaren benetako kostuan erregistratzen dira, edo, FIAMMen kasuan, beren likidazio balioan. Finantzabideari dagokionez, aipatutako kostuaren eta itzulketaren balioaren arteko aldea epetan banatzen da, indarrean dauden aldian zehar.

    

   e)     Izakinak

   Erosketa prezioaren arabera kontabilizatzen dira. Inbentarioan balioztatzen dira batez besteko prezio ponderatuan, prezio hori beren merkatu-balioa baino txikiagoa baita.

   Izakin zaharkituak eta mugimendu motelekoak murriztu dira gauzatzeko duten baliora.

    

   f)     Zordun komertzialak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk

   Balantzean aitortzen diren unean baloratzen dira, beren merkatu-balioan. Geroago, kostu amortizatuan baloratzen dira, benetako interes tasa erabiliz.

   Hala eta guztiz ere, merkataritza eragiketengatik izaten diren kredituak —urtebete baino gutxiagoko epemuga dutenak, eta kontratuzko interes tasarik ez dutenak— beren balio nominalean balioztatzen dira, bai hasieran aitortzen diren unean, bai geroago, baldin eta fluxuak ez eguneratzeak dakarren ondorioa esanguratsua ez bada.

   Irizpide gisa, kaudimen-gabezietarako hornidurak jartzen dira, zehaztutako antzinatasuna duten saldoak estaltzeko, baita hainbat gorabeherengatik kobratzea zail samarra izanen dela aurreikusten diren saldoetarako ere.

    

   g)     Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk

   Balantzean aitortzen diren unean baloratzen dira beren merkatu-balioan, eta geroago kostu amortizatuan baloratzen dira, benetako interes tasa erabiliz.

   Hala eta guztiz ere, merkataritza eragiketengatik izaten diren zorrak —urtebete baino gutxiagoko epemuga dutenak, eta kontratuzko interes tasarik ez dutenak— beren balio nominalean balioztatzen dira, bai hasieran aitortzen diren unean, bai geroago, baldin eta fluxuak ez eguneratzeak dakarren ondorioa esanguratsua ez bada.

    

   h)      Dirulaguntzak

   Jaso diren dirulaguntzak eta ekitaldi batzuetan banatu beharreko beste diru sarrera batzuk kontabilizatzeko, ondoko irizpideak erabiltzen dira:

   1. Dirulaguntzak
    Ematen diren unean balioztatzen dira, emandako zenbatekoan; eta emaitzei egozten zaizkio, aktiboek —aipatutako dirulaguntzek finantzatutakoak— izan duten balio-galeraren proportzioan.
   2. Ustiaketari eta funtzionamenduari emandako dirulaguntzak
    Emaitzetan abonatzen dira eman ondoren, horretan xedatutako baldintzak bete direla jotzen den unean, horregatik kobratuko direla zentzuzko zalantzarik ez baita. Emaitzei egozten zaizkie, eta aldi bakoitzean, kontabilitateari dagokionez, ziurtatzen da dirulaguntzatik etorritako sarreren eta diruz lagundutako gastuen arteko korrelazio egokia.
   3. Hondakin uren saneamendua kudeatzeagatik jasotako dirulaguntzak
    Nafarroako Hondakin Uren Saneamenduaren gaineko 10/1998 Foru Legeak, abenduaren 29koak, xedatzen du ura hornitzen duten entitateek jasoko dutela saneamendu kanona. Behar den epean, entitate hauek emanen diote kanona Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA) enpresa publikoari, Saneamendu Plana kudeatzeko sortua baita. Horrekin bat, 1997ko abenduaren 31 arte Mankomunitateak, eta data horretatik aurrera, Sozietateak, saneamendu kanon gisa bildutako kopuruak eman dizkiote NILSAri, bi aldi horietan entitate hornitzailea baita. Kopuru horiek 1989ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako fakturazioari dagozkio. 2005eko abenduaren 21ean, Mankomunitateak hitzarmen bat sinatu zuen NILSArekin, eta, 2005eko urtarrilaren 1ean efektua izanik, 1989ko urriaren 19ko hitzarmena ordezkatu zuen, 2004ko abenduaren 31 arte indarrean egon zena. Hitzarmen hori dela eta, Sozietate Menderatzaileak, Mendeko Sozietatearen bidez, bere lur eremuan (ikus 1. oharra) ematen jarraitzen du Hondakin Uren Saneamenduaren (sare nagusiko saneamendua) kudeaketa eta ustiapenari lotutako zerbitzuak. Hiru hilean behin dirulaguntza bat jasotzen du NILSAtik (ikus 18.c oharra). Horren zenbatekoak konpentsatzen ditu sare nagusiko saneamendua ustiatzeak eragindako kostuak. Halaber, benetan izandako zuzeneko kostuek gehi aipatutako hitzarmenean zeharkako kostu gisa aurrez finkatzen den kopuru batek zehazten dituzte kostuak.

    Ustiapen kostuei dagokien dirulaguntzaren zenbatekoa —kontzeptu berarengatik sortutako gastuen zenbateko bera da— emaitzetan abonatzen da sortzen den unean.

    

   i)     Saldoak sailkatzea arrunten eta ez-arrunten arabera

   Erantsitako egoeraren balantzean, ondoko bietan sailkatzen dira saldoak: ez-arruntak eta arruntak.  Arruntetan sartzen dira ustiatzeko ohiko zikloan barna saltzea, kontsumitzea, ordaintzea edo egitea espero diren saldoak. Sailkapen horri ez dagozkion gainerakoak ez-arruntak dira.

    

   j)     Eraisteko hornidurak

   Ekitaldiaren itxiera datan, egiten den kalkulurik onenaren egungo balioan baloratzen dira eraisteko hornidurak, unean-unean eskura dagoen informazioarekin bat. Hornidura eguneratzeagatik izaten diren doitzeak finantza gastu gisa erregistratuko dira, sortzen diren ahala.

   "HHTZko hustuketa gelak eraisteko hornidurak" izeneko atalak kalkulu bat jasotzen du, Gongorako zabortegia itxi ondoko zigilatze eta mantentze lanak egiteko dauden kostuen egungo balioarena. Hornidura hori kalkulatzeko, egungo ingurunean aplikatu beharreko ingurumen mugak eta betebeharrak sartu dira.

   "Biometanizazio obrak eraisteko hornidura" biometanizazio plantan gelditutako obrak eraisteak duen egungo balioari dagokio.

    

   k)     Pentsioetarako eta antzeko betebeharretarako hornidurak

   Mendeko Sozietateak pentsio plan bat finkatu du prestazio zehaztua duten langileekin, erretiko eta arrisku prestazioak estaltzen dituena, baita alarguntza eta zurztasun prestazioei dagozkienak ere. Gizarte Segurantzaren eta soldataren araberako arrisku prestazioak, baita erretiro prestazioak ere, aktiboa zelarik langileak jaso zuen azken soldataren portzentaje bat dira, aldez aurretik finkatua, langileak enpresan duen antzinatasunaren arabera. Erretiro konpromisoarengatik egindako ekarpena dagokie Mendeko Sozietatean bi urte baino gehiagoko antzinatasuna duten enpresako langileei. Arrisku prestazioek langile guztiak estaltzen dituzte, kontratatuta egoteagatik. Autoseguru prima baten bidez antolatuta daude, Pentsio Planari ordaindua eta fondoak kudeatua.

   Pentsioetarako konpromisoak kanpora ateratzeko nahitaezkotasunari dagokion indarreko araudiarekin bat, 1999ko ekitaldian Mendeko Sozietateak formalizatu zituen pentsioetan hartutako konpromisoak, arestian aipatuak, ondokoen bidez: pentsio plan bat eta kanpoko pentsio funts indibidual baten harpidetza. Halaber, hamar urteko epea du behar diren ekarpenak ordaintzeko. 2000an Oreka berriz Lortzeko Plana egin zen. Hartaz, 2000ko ekainaren 30ean langile guztien "pasatutako eskubideei" zegozkien kopuruak traspasatu ziren fondora.  Data horretatik aurrera Pentsio Fondoak ("Mendillorriko Ur-biltegia") bere gain hartu zuen onuradun guztiei dagozkien prestazioak ordaintzea. Halaber, berrorekatzeko beste plan bat egin zen 2001ean, indarreko legedira egokitzeko xedez.

   2009ko ekitaldia ixtean aktuario independente batek egindako kalkulu aktuarialak egin dira Planaren Oinarri Teknikoak erabiliz, ondoko hipotesiak kontuan harturik: %4ko interesa, EVKM/F90, GRM/F95, eta SS 90 taulak. Era berean, %1,5eko KPI eta soldaten %2ko errebalorizazioa kontuan hartu dira.

   Ezintasun iraunkorra aitortuta ez dagoen kasuetarako, eta ezintasuna aldi baterakoa bada, soldata osatzeko konpromisoa jasota dago Mendeko Sozietatearen hitzarmen kolektiboaren 76. artikuluan.

    

   l)     Mozkinen gaineko zerga

   Sozietate Menderatzaileak ez du Sozietateen gaineko Zergarik ordaindu behar. Hori dela eta, Mendeko Sozietatea da aipatutako zergaren gaineko urteko aitorpena aurkezten duen bakarra.

   Ekitaldiko mozkinen gaineko zergaren gastua horrela kalkulatzen da: ekitaldiko zerga oinarriaren gaineko karga tasa aplikatzetik ateratzen den zerga arruntari, eta zergen aldetik onartzen ahal diren kenkariak aplikatu ondoren, gehitzen zaio zerga geroratuengatik aktibo eta pasiboetan dagoen aldaketa.

   Zerga geroratuengatik izaten diren aktiboek eta pasiboek ondokoak hartzen dituzte barne: denbora desberdintasunak —aktibo eta pasiboek liburuetan duten zenbatekoen eta beren zerga balioaren arteko desberdintasunak direla eta, ordaindu beharrekoak edo berreskuragarriak izanen direla aurreikusten diren zenbatekoak dira—, konpentsatu gabe dauden zerga oinarri negatiboak eta, zergei dagokienez, aplikatu ez diren zerga kenkariengatik dauden kredituak. Zenbateko horiek erregistratzeko, berreskuratzea edo likidatzea espero den karga tasari dagokion denbora desberdintasuna edo kreditua aplikatzen da.

   Bestalde, zerga geroratuengatik izaten diren aktiboak, denbora desberdintasunekin identifikatuak, soilik aitortzen dira etorkizunean entitateak horiek kobratu ahal izateko zerga irabazi nahikorik izaten ahal dituen kasuan.

   Kontabilitatea ixten den bakoitzean, erregistratutako zerga geroratuak berrikusten dira (aktiboak zein pasiboak), indarrean dirautela egiaztatzeko, eta behar diren zuzenketak egiten zaizkie horiei, egindako analisien emaitzekin bat.

   Inbertsioengatik izaten den kenkariari dagokion zerga-onurak murrizten du ekitaldi bakoitzeko Sozietateen gaineko Zergaren zenbatekoa.

    

   m)     Euroa ez den beste moneta batzuetan egindako eragiketak

   Taldeak ez du eragiketarik egin edo saldorik izan euroa ez den beste moneta batean.

    

   n)     Kaleratzeagatik izandako kalte-ordainak

   Indarrean dagoen lan araudiari jarraikiz, Taldeak kalte-ordainak ordaindu behar dizkie nahitaez hainbat baldintzatan lan harremanak eteten dizkien langileei. Ez da ohiz kanpoko kanporatzerik aurreikusten. Beraz, kontzeptu honengatik ez da hornidurarik egin erantsita dauden urteko kontuetan.

    

   o)     Diru sarrerak eta gastuak

   Diru sarrerak eta gastuak egozten dira sortzapen irizpidearen arabera, hau da, horiek islatzen duten ondasun eta zerbitzuen korronte erreala sortzen denean, kontuan hartu gabe noiz gertatzen den diru sarrera eta gastuetatik etorritako moneta edo finantza korrontea. 

   Diru sarrerak kalkulatzen dira kobratu den edo kobratzeko dagoen kontraprestazioaren zentzuzko balioan, eta ondokoak islatzen dituzte: jardueraren ohiko esparruan emandako ondasun eta zerbitzuengatik kobratu behar diren zenbatekoak ken deskontuak, BEZa eta salmentei lotutako beste zerga batzuk.

   Zerbitzuak emateari lotutako diru sarrera arruntak aitortzeko, balantzearen datan prestazioa noraino egin den hartzen da kontuan, baldin eta transakzioaren emaitza fidagarritasunez kalkulatzen ahal bada.

   Gastuak galera eta irabazien kontuan aitortzen dira aktibo baten murrizketari (edo pasibo baten gehitze bati) lotutako etorkizuneko ekonomia mozkinak gutxitzen direnean, hori modu fidagarrian neurtzen ahal bada. Horrek dakar aldi berean egiten direla gastu baten erregistroa eta pasiboa gehitzearen edo aktiboa murriztearen erregistroa.

   Gastu bat berehala aitortzen da ordainketa batek etorkizunean mozkin ekonomikorik sortzen ez duenean, edo, bestela, aktibo gisa erregistratzeko behar diren baldintzak betetzen ez dituenean. Halaber, gastu bat aitortzen da pasibo bat gertatzen denean eta inolako aktiborik erregistratzen ez denean.

   Ondoko irizpideak erabiltzen dira Taldeak gauzatzen dituen zerbitzu nagusien emaitzak zehazteko:

   Ura saldu eta araztu:

   Oro har, kontagailuen irakurketaren irizpidea erabiltzen da kontzeptu honengatik jasotako diru sarrerak zehazteko oinarri gisa. 25 milimetrotik gorako diametroa duten kontagailuak hilero fakturatzen dira, eta, gainerakoak, lauhilabetetik behin, bezeroen populazioa taldeka banakatuz.

   Diru sarreren erregistroan sortzapen irizpidea erabiltzen da. Hortaz, ekitaldi bakoitza ixten denean diru sarreren hornikuntza bat aurreikusten da. Kalkulua egiteko, ondoko eragiketa hartzen da oinarri: egunero kontsumitzen diren ur metro kuboen kopurua bider metro kuboaren batez besteko prezioa. Halaber, kontuan hartzen da zenbat egun iragan diren azken fakturaziotik, ondoko epigrafean erregistraturik: "Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak emateagatik" (ikus. 9. oharra).

   Hiri-hondakinak kudeatzea:

   Hiri-hondakinak biltzeko eta tratatzeko zerbitzua emateak sortzen dituen diru sarrerak horrela zehazten dira: alde batetik, hondakin ekoizle handienentzat edukiontzien kopurua oinarri harturik, eta, bestalde, gainerakoentzat ondasun higiezinen katastro balioen batura, Nafarroako Lurralde Aberastasunaren zerga erregistroan araututakoarekin bat.

   p)     Errentamenduak

   Errentamendu operatiboko eragiketetan, errentatzailearenak dira errentan hartutako ondasunaren jabetza, eta, berez, ondasunaren gaineko arrisku eta abantaila guztiak.

   Errentamendutik eratorritako gastuak linealki kargatzen dira galera eta irabazien kontuan, kontratuaren balio-bizitzaren arabera.

   q)     Ingurumen izaera duten ondare elementuak

   Ingurumen gastu gisa hartzen dira aipatutako jarduerak egiteagatik sortutako zenbatekoak, Taldearen jarduerak ingurumenari eragindako kaltea arintzekoak, baita horren ingurumen konpromisoetatik eratorriak ere. Gertatzen bada, beren zenbatekoa sartzen da galera eta irabazien kontuko epigrafe honetan: "Beste ustiapen gastu batzuk".

   Taldearen jardueran iraunkorki erabiliak izan daitezen, horren ondarean sartzen diren elementuak —baldin eta beren xede nagusia ingurumen inpaktua gutxitzea eta ingurumena babestea eta hobetzea bada— egoera balantzeko "Ibilgetu material" gisa erregistratzen dira, beren erosketa prezioan edo ekoizpen kostuan, egokia den bezala.  Horien amortizazioa egiten da kostu balioen gainean, metodo linealari jarraikiz kalkulatutako balio-bizitzaren aldietan barna (4.b oharrean zehazten dira).

   5. Ibilgetu materiala

   Ibilgetu materialaren eta bere amortizazio metatuen kontuetan 2008ko eta 2009ko ekitaldietan izandako kostuaren xehetasuna eta mugimendua ondoko koadroan jasota daude:

    

     Saldoa
   2008.01.01
   Gehitzeak Ateratzeak Traspasoak Saldoa
   2008.12.31
   Gehitzeak Ateratzeak Traspasoak Doitzea Saldoa
   2009.12.31
   Balio Gordina
   Lurrak eta eraikinak 75.692.362,50       75.692.362,50 1.320.371,54   62.879,95 97.313,48 77.172.927,47
   Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu batzuk 210.974.923,97 4.902.237,45 263.317,46 2.491.575,82 218.105.419,78 3.406.156,81 637.308,53 9.277.261,01   230.151.529,07
   Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak 6.291.771,36 5.835.770,04   -2.491.575,82 9.635.965,58 8.200.542,07 151.435,31 -9.340.140,96   8.344.931,38
                        
   Balio Gordina Guztira
   292.959.057,83 10.738.007,49 263.317,46   303.433.747,86 12.927.070,42 788.743,84   97.313,48 315.669.387,92
                        
   Amort. Metatua
   Eraikinen amort. 34.857.315,53 2.980.285,83     37.837.601,36 2.998.952,10       40.836.553,46
   Inst. tekn. amort. eta beste ibilget. batzuk 121.293.062,90 11.180.642,34 263.317,46   132.210.387,78 11.647.312,93 621.860,27     143.235.840,44
                        
   Amort. Metatua Guztira
   156.150.378,43 14.160.928,17 263.317,46   170.047.989,14 14.646.265,03 621.860,27     184.072.393,90
                        
   Balio Garbia
   136.808.679,40 -3.422.920,68     133.385.758,72 -1.719.194,61 166.883,57   97.313,48 131.596.994,02

    

   "Bidean dagoen ibilgetua" instalazio konplexu espezializatuei dagokie ia osorik. 2008ko eta 2009ko abenduaren 31n saldo hau osatzen duten kontzeptu nagusiak honako hauek dira:

    

     2009 2008
   Biometanizaziotik aprobetxatzen ahal den aktiboa 2.916.527,82 3.067.963,13
   Txulapain hornitzea (4. fasea)   936.808,27
   Zizur Nagusiko kolektorea 918.887,08 892.459,33
   Bilketa pneumatikoa, Alde Zaharra 723.999,44  
   Goñibar hornitzea 683.218,98  
   Mutiloako sareak 374.528,87  
   Undio hornitzea 332.530,02 323.756,03
   Gipuzkoa etorbideko sareak 288.575,96  
   Izarbeibar hornitzea 270.054,43  
   Galarko ur-andela 240.136,70  
   Barañaingo sareak   544.972,49
   Alde Zaharreko sareak, 3. fasea   412.105,03
   Zildozko sareak   374.502,31
   Beraskoain hornitzea   348.246,60
   Agustindarren industrialdeko tailerra handitzea eraberritzea   294.539,05
   Bideratzen ari diren beste obra batzuk, zenbateko gutxiagokoak 1.596.472,08 2.440.613,34
   Bidean dauden obrak guztira 8.344.931,38 9.635.965,58

   Bestalde, honako hauek dira 2008ko eta 2009ko ekitaldietan abiatu diren obrarik esanguratsuenak:

    

     2009 2008

   Zabortegiko bideetako lurrak (lurrak eta eraikinak)

   1.320.371,54  
   RM282249 Alde Zaharreko sareak, 1. etapa (bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 1.279.119,75  
   RM 282203 Eslava kaleko sareak (bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 980.311,37  
   Tratatze-birziklatze zentroko makineria (inst. teknikoak eta beste ibilgetu material batzuk)   1.219.880,00
   Zaborra biltzeko ibilgailuak (ins. teknikoak eta beste ibilgetu material batzuk) 972.000,00 1.001.950,04
   RM282248 Alde Zaharreko sareak, 3. etapa (bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 940.396,23  

   SM 255929 Zizur Nagusiko kolektorea (bidean dagoen ibilgetua)

   892.459,33
   Zaborren edukiontziak (ins. teknikoak eta beste ibilgetu material batzuk) 883.979,52 803.380,59
   RU282077 Alde Zaharreko bilketa pneumatikoa (bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 675.388,44  
   AM273148 Goñibar hornitzea, 2. fasea (bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 628.680,16  
   AM273175 Tailerra zabaltzeko eraberritzea (bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 587.401,90  
   RM282262 Mutiloako sareak zaharberritzea (bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak) 364.612,43  

   Hardwarea (instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material batzuk)

   335.468,73
   Arazuriko araztegiko makineria (instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material batzuk) 297.854,05  

   RM 282230 Barañaingo sareak (bidean dagoen ibilgetua)

     526.746,42
   Jabetzan dauden kontagailuak (ins. teknikoak eta beste ibilgetu material batzuk)   429.525,06

   RM 282217 Zildozko sareak (bidean dagoen ibilgetua)

     362.554,70

   RM 282228 Ospitaleko hodiak (bidean dagoen ibilgetua)

     333.452,60

   AM 273134 Undio hornitzea (bidean dagoen ibilgetua)

     297.177,61

   Beste obra batzuk, zenbateko txikiagokoak

   3.661.486,30 4.870.881,14
   Gehitzeak guztira 12.927.070,42 10.738.007,49

   Taldearen politika da aseguru polizak formalizatzea, bere ibilgetu materialen elementuek izaten ahal dituzten arriskuak estaltzeko. Aipatutako arriskuen estalduran ez dago defizitik.
   2009ko abenduaren 31n erabat amortizatu diren elementuak eta erabiltzen ari direnak, guztira, 72.121.223,08 euro dira.

   6.- INBERTSIOAK HIGIEZINETAN

   2008ko eta 2009ko ekitaldietan, higiezinen inbertsioetako kontuetan eta dagozkien amortizazioetan izandako xehetasuna eta mugimendua honako hauek izan dira:

     Eur
   Saldoa, 2007ko abenduaren 31n 275.983,63

   Kalte-ordainak, birzatitzeak direla eta

   39.533,45
   Saldoa, 2008ko abenduaren 31n 315.517,08

   Kalte-ordainak, birzatitzeak direla eta

   33.302,31
   Saldoa, 2009ko abenduaren 31n 348.819,39

   7. Ibilgetu ukiezina

   2009ko eta 2008ko ekitaldietan, ibilgetu ukiezinaren kontuetan eta dagozkien amortizazioetan izandako xehetasuna eta mugimendua honako hauek izan dira:

     Saldoa
   2008.01.01
   Gehitzeak Traspasoak Saldoa
   2008.12.31
   Gehitzeak Traspasoak Doitzeak Saldoa
   2009.12.31
   Balio gordina
   Emakidak 3.819.279,43     3.819.279,43       3.819.279,43
   Aplikazio informatikoak 1.090.082,48 239.494,95 314.866,65 1.644.444,08 85.583,48 308.333,88   2.038.361,44
   Erabiltzen ari diren aplikazio informatikoak 479.199,37 66.577,24 -314.866,65 230.909,96 151.045,35 -308.333,88 -2.560,00 71.061,43
                    
   Balio Gordina Guztira
   5.388.561,28 306.072,19   5.694.633,47 236.628,83   -2.560,00 5.928.702,30
                    
   Amort. Metatua
   Emakiden amortizazioak 3.191.192,94 194.205,69   3.385.398,63 194.205,73     3.579.604,36
   Aplikazio informatikoen amortizazioa 1.034.432,68 161.658,92   1.196.091,60 208.477,52   -131.996,93 1.272.572,19
                    
   Amort. Metatua Guztira
   4.225.625,62 355.864,61   4.581.490,23 402.683,25   -131.996,93 4.852.176,55
                    
   Balio Garbia
   1.162.935,66 -49.792,42   1.113.143,24 -166.054,42   129.436,93 1.076.525,75

   "Aplikazio informatikoak" eta "Bidean dauden aplikazio informatikoak" izeneko gehitzeetan 2009ko eta 2008ko ekitaldietan erregistratu diren mugimenduak aplikazio informatikoak garatzeari dagozkio. Ibilgetu inmateriala osatzen duten gainerako epigrafeak beste aplikazio informatiko batzuei eta hainbat emakidari dagozkie.

   2009ko abenduaren 31n, erabat amortizatu diren elementuak eta erabiltzen ari direnak, guztira, 1.056.266,32 euro dira.

   8. Izakinak

   Honako izakin hauek zeuden 2009ko eta 2008ko abenduaren 31n:

     2009 2008
   Eskualdeko Hiri Garraioaren txartelak 48.783,96  
   Kontagailuak 56.531,87 58.738,12
   Hoditeria 103.024,45 111.562,14
   Balbulak 208.992,01 213.022,00
   Obrarako beste material batzuk 871.265,65 731.249,78
   GUZTIRA 1.288.597,94 1.114.572,04

   Ekitaldiko kontsumoen xehetasuna 18 b) oharrean dago.

   Taldearen politika da aseguru polizak formalizatzea, bere izakinek izaten ahal dituzten arriskuak estaltzeko.

   9. Zordunak

   Ondoko zordunak zeuden 2009ko eta 2008ko abenduaren 31n:

      2009 2008
   Bezeroak, salmentengatik edo zerbitzuak emateagatik.
   14.680.845,62 13.998.763,46
   Bezeroak, Taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 8.675,23 84.034,05
   Hainbat zordun 112.141,39  
   Langileria 3.450,81 3.436,93
   Administrazio publikoekin dauden beste kreditu batzuk 6.133.650,35 3.189.000,66
   GUZTIRA 20.938.763,40 17.275.235,10

   "Bezeroak, salmentak egiteagatik eta zerbitzuak emateagatik" atalak 1.061.279,20 euroko zenbatekoa du barne, oraindik jaulki ez diren fakturengatik izandako diru sarrerei dagokiena. Ur kontsumoengatik izandako diru sarrerak dira gehienbat, 4.o) oharrean azaldutakoarekin bat.

   Epigrafe berean ere agertzen da ekitaldiko kaudimen-gabeziendako hornidura, sei hilabetetik gorako antzinatasuna duten abonatu-bezeroen zorra kontuan hartzen duena. Hona hemen horren mugimendua:

    

     Euros
   Saldoa, 2007ko abenduaren 31n 848.363,53
   Ekitaldiko hornidurak
   238.950,45
   Ekitaldiko berreskuratzeak
   -97.823,39
   Saldoen kitapenak
   -225.052,60
   Saldoa, 2008ko abenduaren 31n 764.437,99
   Ekitaldiko hornidurak
   382.804,63
   Ekitaldiko berreskuratzeak
   -183.179,72
   Saldoen kitapenak
   -88.113,82
   Saldoa, 2009ko abenduaren 31n 875.949,08

   Ondokoak dira administrazio publikoekin izandako saldo zordunak:

     2009 2008
   FEDER, dirulaguntzengatik zorduna (12.a oharra) 1.872.208,08 1.872.208,08
   NILSA, saneamendua ustiatzeagatik zorduna 1.768.145,72  
   Udalak, ekarpenengatik zordunak (12.a oharra) 1.082.172,07 307.217,52
   Ogasun publikoa, BEZarengatik zorduna (ikus 1.C oharra) 898.033,98 559.632,57
   Nafarroako Gobernua, dirulaguntzengatik zorduna (12.a oharra) 390.053,08 316.360,52
   Nafarroako Gobernua, ekarpenak egiteagatik zorduna 118.883,42  
   NILSA, dirulaguntzengatik zorduna (12.a oharra) 4.154,00 133.581,97
   GUZTIRA 6.133.650,35 3.189.000,66

   10. Epe motzerako finantza inbertsioak

   Ondokoa da kontu horren banakatzea, 2009ko eta 2008ko abenduaren 31n:

      2009 2008
   Epe finkorako ezarpenek sorrarazitako interesa 4.764,24 37.879,00
   Eratutako fidantzak 32.202,67 29.222,67
   GUZTIRA 36.966,91 67.101,67

   11. Taldearen fondoak

   Hona hemen epigrafearen banakatzea, 2009ko eta 2008ko abenduaren 31n:

     2009 2008
   Gizarte fondoa 51.599.274,56 53.348.202,65
   Erabilera orokorrari emandako ondarea -8.720.676,50 -8.817.989,98
   Erreserba sozietate bateratuetan 9.757.895,80 5.703.963,01
   Irabazia / (Galera) -487.718,90 628.049,87
   GUZTIRA 52.148.774,96 50.862.225,55

   a)   Gizarte fondoa

    Honako hauek osatzen dute Gizarte Funtsa: udal, kontzeju, eta beste entitate batzuek egindako ekarpenek -eskudiruzko entregetan gauzatuak-, ondasun ibilgetuen ekarpenek eta beste kontu-sail zordun eta hartzekodun batzuek, eta aurreko ekitaldietan Mankomunitateak eta Mendeko Sozietateak izandako emaitzek.

   b)   Erabilera orokorrari emandako ondarea

    Erabilera orokorrari emandako ondare gisa hartu da Ibai Parkeari lotutako aktiboak ematearen zati bat (zenbatekoa: 8.720.676,50 euro)

   c)   Erreserbak sozietate bateratuetan

    2009ko abenduaren 31n, erreserba horien saldo osoa dagokie Mendeko Sozietateak (Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.-k) emandakoei.

   12. Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak

   a)   Kapital dirulaguntzak

   Hona hemen epigrafeko saldoen eboluzioa 2009ean eta 2008an:

     Saldoa
   2008.01.01
   Gehitzeak Ateratzeak Saldoa
   2008.12.31
   Gehitzeak Ateratzeak Doitzeak Saldoa
   2009.12.31
   ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN DIRULAGUNTZAK
   NAFARROAKO GOBERNUAREN DIRULAGUNTZA
   Horniduretarako obrak 66.572.392,77 766.879,41 67.339.272,18 907.056,90 20.154,80 68.226.174,28
   Saneamendurako obrak 13.764.121,50     13.764.121,50       13.764.121,50
   Sare lokaletako obrak 15.821.814,13 2.178.493,64   18.000.307,77 2.256.929,67     20.257.237,44
   Hiri-hondakinak 19.502.029,35 219.563,64   19.721.592,99 330.638,96     20.052.231,95
   Chinchilla jeneralaren kaleko eraikina 678.064,88     678.064,88       678.064,88
   Arteta etxea 103.232,26     103.232,26       103.232,26
   Ibai Parkea   92.934,73   92.934,73 47.857,63 57.309,89   83.482,47
                    
   NILSAREN DIRULAGUNTZA                
   Saneamendua 42.705.170,61 555.082,81   43.260.253,42 842.348,22     44.102.601,64
                    
   ESTATUAREN DIRULAGUNTZA
   Eugiko minizentrala 312.261,85 312.261,85 312.261,85
   Urtasungo minizentrala 92.339,50     92.339,50       92.339,50
                    
   DIRULAGUNTZAREN ZERGA ONDORIOA -66.764,36   -10.180,10 -56.584,26   -17.109,99 -66.247,88 -105.722,15
                    
   Dirulaguntzak guztira
   159.484.662,49 3.812.954,23 -10.180,10 163.307.796,82 4.384.831,38 60.354,70 -66.247,88 167.566.025,62
                    
   Emaitzara transferitutako dirulaguntzak guztira
   -75.210.261,29 -8.628.017,06   -83.838.278,35 -8.705.903,16 -8.957,69   -92.535.223,82
                    
   Gordina guztira
   84.274.401,20 -4.815.062,83 -10.180,10 79.469.518,47 -4.321.071,78 51.397,01 -66.247,88 75.030.801,80

   2009ko abenduaren 31n, kobratu gabe zeuden dirulaguntza hauen 3.348.587,23 euro, aipatutako datan egoeraren balantze bateratuaren aktiboaren "Administrazio publikoak" epigrafean erregistraturik  (ikus. 9. oharra).

   b)  Hainbat ekitalditan banatzeko beste sarrera batzuk BATZUK

   Honako hauek izan dira 2009ko eta 2008ko ekitaldietako xehetasunak eta mugimenduak

     Saldoa
   2008.01.01
   Gehitzeak Ateratzeak Saldoa
   2008.12.31
   Gehitzeak Ateratzeak Doitzeak Saldoa
   2009.12.31
    
   Banatu beharreko beste diru sarrera batzuk 2.563.519,54 75.513,60 2.639.033,14 227.009,51   2.866.042,65
   NILSA, banatu beharreko beste diru sarrera batzuk 3.424.362,20     3.424.362,20       3.424.362,20
   Banatu behar. beste diru sar. batzuk, Ipertegiko kolektorea. 1.021.048,89     1.021.048,89       1.021.048,89
   Avanza, banatu beharreko beste diru sarrera batzuk   349.402,20   349.402,20   42.091,00   307.311,20
   Banatu beharreko beste diru sarrera batzuk. Zerga ondorioa -195.894,26 -11.518,22 -16.041,17 -191.371,31 -14.792,84 -17.631,32 -2.663,78 -191.196,61
                    
   Banatu beharreko beste diru laguntza batzuk guztira 6.813.036,37 413.397,58 -16.041,17 7.242.475,12 212.216,67 24.459,68 -2.663,78 7.427.568,33
                    
   Banatu beharreko beste diru-sarrera batzuk, emaitzara transferituak -3.797.222,36 -124.865,04   -3.922.087,40 -60.707,56   12.460,00 -3.970.334,96
                    
   Gordina guztira 3.015.814,01 288.532,54 -16.041,17 3.320.387,72 151.509,11 24.459,68 9.796,22 3.457.233,37

   13.  Hornidurak epe luzera

   Epigrafe honetan ondoko mugimenduak izan ziren 2009an eta 2008an:

      Saldoa 2008.01.01 Finantza eguneratzea Espero zen mozkina Galera aktuarialak aitortzea Saldoa 2008.12.31 Finantza eguneratzea Espero zen mozkina Superabit aktuariala aitortzea Saldoa 2009.12.31
   Hornidurak, langileei epe luzerako ordainsariak emateagatik (4.I eta 12. oharrak) 1.509.000,00 629.479,89 -582.533,56 1.056.765,67 2.612.712,00 664.693,20 -554.065,01 -1.617.396,14 1.105.944,05
   Biometanizazio obrak eraisteko hornidura 511.722,65 10.234,45     521.957,10 5.219,52     527.176,62
   Hornidura, HHTZko hustuketa gelak eraisteagatik (23. oharra) 16.910.526,00 338.210,53     17.248.736,53 172.487,40     17.421.223,93
   GUZTIRA 18.931.248,650 977.924,87  -582.533,56 1.056.765,67 20.383.405,63  842.400,12 -554.065,01 -1.617.396,14 19.054.344,60

   2009an, "Hornidurak, langileei epe luzerako ordainsariak emateagatik" epigrafean erregistratutako mugimenduek ondokoak jasotzen dituzte: hornidura eguneratzeari dagozkion finantza gastuak (664.693,20 euro), pentsio planari lotutako aktiboetatik espero zen mozkina (-554.065,01 euro) eta superabit aktuariala aitortzea (1.617.396,14 euro).

   2009ko ekitaldian, "Hornidura, HHTZko hustuketa gelak eraisteagatik" eta "Hornidura, biometanizazioaren obrak eraisteagatik" izeneko ataletan erregistratutako mugimendua kalkulu horien finantza eguneratzeari dagokio.

   14.  Zorrak epe laburrera

   2009ko eta 2008ko abenduaren 31n, ondoko xehetasunak zituzten:

     2009 2008
   Eskualdeko Hiri Garraioaren txartelen soberakina 4.236.804,46  
   Biometanizazioa, Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza deuseztatzea 1.742.373,97 1.742.373,97
   Biometanizazioa, Bruselako dirulaguntza deuseztatzea 1.533.119,00 1.533.119,00
   Ibilgetuen hornitzaileak epe laburrera 1.194.051,98 3.217.529,88
   Epe laburrera jasotako fidantzak eta gordailuak 465.191,99 346.097,87
   Avanza, dirulaguntza 19.355,00  
   Beste batzuk 15.863,79 22.890,61
   Masias   195.048,54
   Carpasa   72.224,14
   GUZTIRA 9.206.760,19 7.129.284,01

   15.  Hornitzaileak

   2009ko eta 2008ko egoera balantzeetako "Hornitzaileak" epigrafea osatzen duten kontu-sail nagusiak honako hauek dira:

     2009 2008
   Fomento Construcciones y Contratas, S.A. 428.333,32 167.854,49
   Eugiko urtegiaren kanonerako aurreikuspena 300.000,00 360.000,00
   Canal de Navarra, S.A. 249.263,69 241.014,56
   Egillorko zentrala, Iberdrolak eskatutako kanonaren aurreikuspena 94.888,99 228.770,47
   Cobos tailerrak   170.772,00
   Beste batzuk 1.100.588,79 1.088.014,82
   GUZTIRA 2.173.074,79 2.256.426,34

   Zor hauek guztiek urtebetetik beherako mugaeguna izateaz gainera, bakar bat ere ez dago inolako berme errealen mendean.

   16.  Ordaindu beharreko beste kontu batzuk

   a)   Hartzekodun batzuk:

   2009ko eta 2008ko abenduaren 31n, ondoko xehetasunak zituzten:

     2009 2008
   Fomento Construcciones y Contratas, S.A. 4.588.641,17 4.297.591,68
   NILSA 4.899.458,32 2.678.352,73
   Transports Ciutat Comtal, S.A. 958.767,31  
   Obras Especiales Navarra, S.A. 573.018,51 442.086,94
   Traperos de Emaús fundazioa 238.684,43 374.777,90
   La Montañesa, S.A.L. 225.009,61  
   LKS Ingeniería S.COOP. 129.846,69 181.415,83
   Servicios Artaza S.L. 117.668,64 111.377,64
   Agringes Navarra, S.L. 128.683,58  
   Finanzauto S.A. 106.583,24  
   Obysur, S.L. 88.974,34 89.860,78
   Vanagua S.A. 86.932,60  
   Arte Verde Navarra, S.L. 71.725,44 71.064,27
   CIMA Ingenieros S.L.U 71.383,50  
   Ofita Navarra S.A. 64.455,56  
   Iberdrola Energías Renovables, S.A.   580.501,20
   La Montañesa,   504.738,16
   Global Servicios Culturales, S.L.   136.300,00
   Jacar Montajes S.L.   114.147,86
   Desperdicios Papel Norte, S.L.   97.833,79
   Metalúrgica Marina, S.A.   90.858,74
   Beste batzuk 2.032.093,73 1.981.958,69
       GUZTIRA 14.381.926,67 11.752.866,21

   b)   Administrazio publikoak:

   2009ko eta 2008ko abenduaren 31n, ondoko kontu-sailek osatzen zuten administrazio publikoen saldo hartzekoduna:

     2009 2008
   Gizarte Segurantzarengatik 467.332,50 431.500,13
   Jasanarazitako BEZarengatik 404.030,74 378.127,49
   GUZTIRA 871.363,24 809.627,62

   Zenbateko hauek zor arruntei dagozkie

   17. Zerga egoera – sozietateen gaineko zergaren zerga oinarriarekin emaitza berdinkatzea

   Mendeko Sozietateak Sozietateen gaineko Zerga aitorpena aurkezten du urtero. Mozkinek —zergen gaineko legediarekin bat zehazturik— zerga oinarriaren gaineko %30eko karga dute. Emaitzako kuotatik hainbat kenkari eta hobari egiten ahal dira.

   Hainbat eragiketarendako, zergen gaineko legediak onartzen duen tratamendu desberdina dela eta, kontabilitatearen emaitza eta zerga oinarri fiskala desberdinak dira. Jarraian, ondoko bi alderdi hauen arteko berdinkatzea agertzen da: 2009ko ekitaldiko kontabilitatearen emaitza eta, urteko kontuak onartutakoan, Mendeko Sozietateak aitortzea aurreikusi duen zerga oinarri fiskala.

      Eur
   Ekitaldiko kontabilitatearen emaitza, zergen aurretik 2.880.145,97
   Desberdintasun iraunkorrak 683.655,87
   Emaitza doitua 3.563.801,84
      
   Denbora desberdintasunak 3.066.831,37
   Likidazio oinarria 6.630.633,21
      
   Kuota osoa %30ean 1.989.189,96
   %99ko hobaria zerbitzu publikoen kuotaren gainean 1.741.614,49
   Aldea 247.575,48
      
   Kenkaria inbertsioengatik -86.651,42
   Kenkaria enplegua sortzeagatik -9.451,52
   Ordaindu beharreko kuota likidoa 151.472,54
      
   Atxikipenak eta kontura egindako ordainketak -75.533,72
   Ogasun Publ. zorduna Soz. gaineko Zergarengatik 75.938,82

   Sozietateen gaineko Zerga arautzen duen 24/1996 Foru Legean, abenduaren 30ekoan, xedatutakoarekin bat, Sozietateak %99ko hobaria du zerbitzu publikoetatik —udalaren eskumenekoak— etorritako errentei dagokien kuota osotik.

   Honako hau da 2009ko kuota likidoaren eta Sozietateen gaineko Zergarengatik izandako gastuaren arteko berdinkatzea:

      Eur
   Kuota likidoa 151.472,54

   Zerga geroratua

   -23.220,06
   2008ko zerga doitzea 17.502,07
   Sozietateen gaineko Zergaren gastua guztira 145.754,55

   Ondokoa da denbora aldeen xehetasunak gastuak eta diru sarrerak aitortzean, kontabilitate eta zerga ondorioetarako. Xehetasun hauetan ere agertzen da behar den zerga ondorio metatua, aurreratua edo geroratua, behin kontuan harturik denbora desberdintasunen zerga ondorioaren gaineko %99ko hobaria. Denbora desberdintasun hauek sortu dira zerbitzu publiko eta minizentral elektrikoetatik etorritako errenten ondorioz. Hona hemen:

     Eur 
   Aktiboak zerga geroratuarengatik 123.459,89
   Pasiboak zergei lotutako denbora desberdintasunengatik 296.918,76

   Indarrean dagoen legediari jarraikiz, zergak ezin dira behin betiko likidatutzat hartu, harik eta aurkeztutako aitorpenak agintari fiskalek ikuskatu arte, edo lau urteko preskripzio epea iragan arte. 2009ko abenduaren 31n, Mendeko Sozietateak irekita ditu 2006ko urtarrilaren 1etik aurrera (2005ko urtarrilaren 1etik aurrera, Sozietateen gaineko Zergarendako) ezarri ahal zaizkion zerga nagusi guztiak, agintari fiskalek ikuska ditzaten.  Ikuskapena eginez gero, Mendeko Sozietateko administratzaileen irudiko ez da pasibo garrantzitsu gehiagorik agertuko.

   Aurkeztutako Sozietateen gaineko Zergaren aitorpenekin eta 2009an aurkeztuko den horrekin bat, Mendeko Sozietateak aplikatzen ahal diren kenkariak ditu inbertsioengatik eta pentsio planarengatik, ondoko xehetasunaren arabera:

     Eur
   Jatorriaren urtea Inbertsioak Pentsio plana Ondoko urtea arte aplikagarriak
          
   2000 403.901,35 --- 2010
   2001 237.599,69 --- 2011
   2002 319.318,15 56.579,75 2012
   2003 473.048,30 68.384,67 2013
   2004 825.494,45 59.021,49 2014
   2005 423.549,88 53.577,04 2015
   2006 3.770.853,05 52.720,14 2016
   2007 334.648,87 51.079,79 2017
   2008 733.824,32 50.484,31 2018
   2009 (kalkulatua) 1.279.490,88 51.446,97 2019
      8.801.728,94 443.294,16  

   Zerbitzu publikoen kuotaren gaineko %99ko hobaria izateagatik zerga erregimen berezia duela kontuan harturik, Mendeko Sozietateak erabaki du aipatutako zerga kredituak ez aktibatzea, beren konpentsazio aldian ziur aplikatuko diren zehazterik ez baitago.

   Mendeko Sozietateak konpromisoa du inbertsioengatik izandako zerga arintzeari lotzen zaizkion aktibo finkoak bost urtez mantentzeko.

   18. Diru sarrerak eta gastuak

   a)   "Negozio-kopuruaren zenbateko garbia" epigrafeak, 2009ko eta 2008ko ekitaldietako galera eta irabazien kontu bateratukoak, ondoko xehetasunak ditu:

     2009 2008 
   Hornidura zerbitzuak 18.142.935,82 16.570.132,82
   Saneamendu zerbitzuak 5.813.165,15 5.422.283,89
   Kontratazio eta lotura eskubideak 1.152.975,19 1.370.382,17
   Kontagailuen alokairua 70,75 -144,34
   Zaborrak biltzeko zerbitzuen fakturazioa 22.863.890,22 21.200.415,39
   Beste inori materialak eta zerbitzuak saltzea 22.566,52 19.435,57
   Konpontze lanak eta instalazio berriak partikularrei 231.950,07 1.374.387,35
   Diru sarrerak, zabortegien ustiapena eta material berreskuragarria dela eta 3.911.790,78 4.609.149,59
   Lohietatik etorritako diru sarrerak 349.639,66 255.376,28
   Aprobetxamendu elektrikoa 2.514.763,52 2.761.431,38
   Edalontzietatik etorritako diru sarrerak 3.597,26 27.409,24
   Ibai Parkea kudeatzea   57.680,38
   Taxien tasak 39.302,10 15.715,00
   Beste tasa batzuk 22,20 132,45
   GUZTIRA 55.046.669,24 53.683.787,17 

   b)  2009ko eta 2008ko ekitaldietako "Ur kontsumoa" eta "Merkataritza izakinen kontsumoa eta beste hornidura batzuk" epigrafeetan ondoko kontzeptuak jaso dira:

     2009 2008 
   Ur kontsumoa    
   Ebroko Konfederazio Hidrografikoari erositako ura
   125.006,74 298.135,27
   Nafarroako Ubideari erositako ura
   935.910,80 915.101,44
   Merkataritza izakinen kontsumoa eta beste hornidura batzuk    
   Merkataritza izakinen erosketak
   10.430,15 5.004,78
   Erreaktibo kimikoak erostea
   677.323,06 669.102,48
   Obretarako materialak erostea
   543.187,77 118.746,37
   Energiaren erosketak ekoizpen prozesurako.
   1.240.819,29 1.137.829,11
   Beste hornidura batzuk erostea
   323.480,44 313.508,24
   Eskualdeko Hiri Garraioaren txartelak erostea
   58.916,40  
   Rappelak erosketengatik
     -4.904,83
   Izakinen aldaketa
   -174.025,90 67.655,43
     GUZTIRA 3.741.048,75 3.520.178,29

   c)  Ondoko kontu-sailek osatzen dute 2009ko eta 2008ko ekitaldietako "Ustiatzetik etorritako beste diru sarrera batzuk" epigrafea (4.h.3 oharra):

     2009 2008 
   Eskualdeko Hiri Garraioa, ekarpenak 6.148.736,58 5.684.081,59
   Ibai Parkea, ekarpenak 592.055,04 603.392,59
   NILSAren transferentzia, sare nagusiko saneamendua ustiatu eta kudeatzeagatik 7.344.638,87 7.644.098,48
   Beste diru sarrerak batzuk 737.930,13 820.790,47
   Beste dirulaguntza batzuk 381.922,18  57.415,01
   GUZTIRA 15.205.282,80 14.809.778,14

   d)  "Langileen ordainsariak" atalaren 2009ko eta 2008ko ekitaldietako kontuak honela banakatu dira:

     2009 2008 
   Langileen lansariak 15.612.312,89 15.145.633,89
   Langileen antzinatasuna 631.132,33 601.252,70
   Aparteko orduak 31.027,44 34.632,09
   Plusak 697.079,90 704.012,77
   Monitoreendako konpentsazioa   2.896,04
   Langileen garraioa 5.961,20 5.654,42
   Kalte-ordainak 30.000,00  
   Lansariak, soldatak, eta antzekoak guztira 17.007.513,76 16.494.081,91
   Lan-kontratuko langileen Gizarte Segurantza 4.972.105,40 4.924.284,26
   Administrazioen organoendako ordainsariak (19. oharra) 153.772,50 116.059,29
   Beste gizarte gastu batzuk 312.565,89 276.288,91
   Gizarte kargak guztira 5.438.443,79 5.316.632,46
   Pentsio fondorako hornidura 1.346.980,61 1.196.338,18
   Hornidurak guztira 1.346.980,61 1.196.338,18

   "Pentsio funtserako zuzkidura" atalak jasotzen du 2009ko eta 2008ko ekitaldietan Mendeko Sozietateak egin zuen ekarpena.

   e)  Hona hemen enplegatuen kopurua 2009ko eta 2008ko ekitaldien bukaeran, lan-kategorien arabera banatuta. Urteko batezbestekoaren antzekoa da:

      2009 2008
   LAN KATEGORIA GUZTIRA Emakumeak Gizonak GUZTIRA Emakumeak Gizonak
   SCPSA            
   Administraria 77 68 9 76 67 9
   Zuzendari-kudeatzailea 1 1   1 1  
   Obra arduradun nagusia 1   1 1   1
   Espezialista 111 20 91 112 18 94
   Arduradunorde gaitua 7   7 7   7
   Bulego teknikoko ingeniari teknikoa 3   3 3   3
   Kontabilitateko burua 1   1 1   1
   Saileko burua 1   1 1   1
   Talde-burua 1   1 1   1
   Plantako burua 1   1 1   1
   Instalazio berrietako eta mantentze zerbitzuko burua 1   1 1   1
   Ofizial profesionala 114 2 112 114 3 111
   Kimikaria 1   1 1   1
   Bulegoko buruordea 2 1 1 2 1 1
   T.G.M. antzekoa 19 5 14 20 6 14
   Teknikaria 63 10 53 61 11 50
   Teknikari espezialista 42 16 26 42 17 25
   Goi-mailako tituluduna 1. mailakoa edo antzekoa 6   6 6   6
   Goi-mailako tituluduna 2. mailakoa edo antzekoa 33 15 18 32 15 17
   IM            
   Burutza kabinetea 2 2   2 2  
   Kontu-hartzailea 1   1 1   1
   Mankomunitateburua 1   1 1   1
   Goi-mailako tituluduna 1. mailakoa edo antzekoa 2 1 1 2 1 1
   Goi-mailako tituluduna 2. mailakoa edo antzekoa 2 2   2 2  
   GUZTIRA 493 143 350 491 144 347

   f)  2009ko eta 2008ko ekitaldietako "Beste ustiapen gastu batzuk" epigrafean, ondoko kontzeptuak jaso dira:

     2009 2008
   Kanpoko zerbitzuak:    
   Ikerketa eta garapenerako gastuak
   38.623,35 36.488,83
   Errentamenduak eta kanonak
   520.638,22 517.298,21
   Konpontze, kontserbatze, eta berriztatze lanak
   4.951.275,94 5.613.690,68
   Profesional independenteek emandako zerbitzuak
   1.270.087,45 768.408,35
   Garraioak
   562.876,09 623.946,76
   Aseguru primak
   769.011,36 594.304,27
   Banku zerbitzuak eta antzekoak
   67.320,87 94.968,17
   Publizitatea, propaganda, eta harreman publikoak
   1.686.267,85 2.007.956,83
   Hornidurak
   391.478,88 497.398,17
   Beste zerbitzu batzuk
   2.443.718,90 2.457.676,41
   Zergak 188,61  
   Hornidurak galtzea, narriatzea eta aldatzea, merkataritza eragiketengatik (9. oharra)    
   Beste batzuei egindako kalte-ordainak
   34.313,58  
   Ekitaldiko hornidurak
   382.804,63 238.950,45
   Ekitaldiko berreskuratzeak
   -183.179,72 -97.823,39
   Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk:    
   Garraio publikoaren transferentziak
   8.422.304,73 6.844.446,90
   Ibai Parkearen kostuak
   97.064,10 82.225,27
   Iberdrolaren kanona
   462.419,56 867.621,58
   Ohiz kanpoko gastuak 165.211,88 90.200,48
   GUZTIRA 22.082.426,28 21.237.757,97

   "Errentamenduak eta kanonak" epigrafeak 306.719,03 euro jasotzen ditu, ondokoak alokatzeari dagozkionak: bulegoetarako hiru egoitza, aparkalekuak, ibilgailuak, informatikako elementuak eta eskorga bat.

   2009ko abenduaren 31n, Mendeko Sozietateak errentatzaileekin kontratatu ditu errentamendu operatiboari dagozkion gutxieneko kuotak, jarraian ageri direnak, indarrean dauden egungo kontratuekin bat. Ez dira kontuan hartu ez gastu arrunten eragina, ez KPIarengatik etorkizunean izanen diren gehitzeak, ez eta kontratu bidez hitzartutako errenten etorkizuneko eguneratzeak ere:

     2009  2008
   Etorkizuneko gutxieneko ordainketen zenbatekoa, deuseztatu ezin diren errentamendu operatiboengatik    
   Urtebetera arte
   87.426,18 166.767,32
   Urtebete eta bost urte bitartean
   103.106,09 105.537,06

   g)  2009ko eta 2008ko ekitaldietako "Ibilgetu ez-finantzarioaren diru laguntzak egoztea eta beste batzuk" atalean sartutako epigrafeek ondoko xehetasunak dituzte:

      2009 2008 
   Diru laguntzak, erabiltzeko utzitako ibilgetuarengatik (12.a) oharra) 8.705.903,07 8.628.018,06
   Beste diru sarrera batzuk, hainbat ekitalditan banatu beharrekoak (12.b oharra) 60.707,56 112.404,04
   Guztira 8.766.610,63 8.740.422,10

   19. Administrazio organoei buruzko informazioa

   Mankomunitateko eta Mendeko Sozietateko administrazio organoetako kideek 2009ko ekitaldian hainbat ordainsari jaso dituzte, saioetan benetan egoteagatik ematen den ordainketa gisa (Batzarrak eta Administrazio Kontseiluak, edo Sozietatearen Menderatzailearen edo Mendekoaren ohiz kanpoko bilerak) (18.d oharra). Horrez gainera, Sozietate Menderatzailean hainbat ordainsari daude, soldata gisa emanak.

   Hona hemen Sozietate Menderatzailean kontzeptu hauengatik sortutako zenbatekoa:

     2009 2008
   Mankomunitatea    
   Dietak 107.845,78 109.498,33
   Kabineteko langileen soldatak 69.604,5 46.701,15
   Goi-kargudunen soldatak 60.879,98 60.827,55
   GUZTIRA 238.330,26 217.027,03

   Taldeak aseguru poliza bat kontratatu du, Administrazio Kontseiluko kide guztien erantzukizun zibila estaltzen duena, beren eginkizunek sortzen ahal dituzten erantzukizunei —Sozietate Anonimoen Legean jasoak— aurre egiteko. Gainera, administrazio organoetako kide hauek bizi eta istripu aseguru bat dute. Hori dela eta, 11.530,56 euro ordaindu dira 2009an.

   Administrazio Organoko egungo edo lehengo kideekin Taldeak ez du beste inolako obligaziorik hartu (pentsioak, etab). 2009an kide hauei ez zaie inolako aurrerakinik edo mailegurik eman.

   Administrazio organoei dagokie Taldeko goi-zuzendaritza.

   20. Kontingentziak

    2009ko abenduaren 31n, gauzatze fasean zegoen 114/2008 apelazio-errekurtsoaren epaia, Administrazioarekiko 72/2006 auzi-errekurtsoa ebatzi zuen epaiaren aurka eman zena. "La Montañesa Veolia Transporte, S.L.U." enpresak jarri zuen errekurtso hura, 2006ko ekainaren 14an Iruñerriko Mankomunitateko Batzarrak hartutako erabakien aurka. Hain zuzen ere, erabaki horiek ez zituzten bi eskaera aintzat hartu, alde batetik, Eskualdeko Hiri Garraioaren zerbitzuaren emakidaren oreka ekonomikoa berrezartzearena eta, bestetik, bidaiarien kopuruari buruzko konpromisoa berrikustearena. 2009ko urtarrilaren 26ko epaia horretan, epaimahaiak aintzat hartu zuen "La Montañesa Veolia Transporte, S.L.U." enpresaren eskaeren zati bat. Halaber, epaia gauzatzen den faserako atzeratu zuen zenbatekoa finkatzeko erabakia. Eskatzaileak gauzatze-eskaera egina du horretan, eta 3.603.698,63 euro eskatzen dira ordaindu beharreko kalte-ordainarengatik (2.756.244,99 euro nagusiari dagozkio, eta 847.453,64 euro, berriz, berandutzako interesei). Mankomunitateko legezko ordezkariak kalte-ordain horren aurka dagoela adierazi du. Hori dela eta, gaur egun ez da jakiten epaimahaiaren epaiak Iruñerriko Mankomunitateari ekarriko dizkion pasibo gehigarrien zenbateko zehatza zein den. Gainera, ez dago epai horren aurka egiterik. Helegite horiekin bat, kontzesiodunak gora jotzeko errekurtsoa jarri du Nafarroako Administrazio Epaitegian 2004, 2005 eta 2006ko ekitaldietako behin betiko likidazioei dagozkien ebazpenen aurka (epaitegiak ez zituen onartu, 4271 Ebazpena, abuztuaren 8koa, emanik). Hain zuzen ere, oraindaino ez da jakin ez-onartze horren aurkako administrazioarekiko auzi-errekurtsorik jarri den.  Halaber, ebatzi gabe dagoen 2007koaren aurka ere gora jotzeko errekurtsoa jarri du.  Bestalde, alderdi materialetan eta esanguratsuenetan berretsi ditu 72/2006 Administrazioarekiko auziak jasotako erreklamazio ekonomikoak.

   Egundaino, ez da oraindik behin betiko konpentsazioa likidatu, 2009ko ekitaldian jarraian aritu ziren bi enpresa kontzesiodunek bidaiarien garraio publikoaren zerbitzuak emateagatik. Hala ere, emakidaren pleguek eta kontratuek jasotako ebazpenei jarraikiz, 1.183.776,92 eurotan kalkulatu dira (4.2.4. oharra) kontzeptu horiengatik egin beharko diren ordainketa gehigarriak.

   Ibilgetuan erregistratuta jarraitzen du Hiri Hondakinen Zatikatze Organikoaren tratamendurako instalazioak eraikitzeko egin zen obraren inbertsioaren zati batek, 2.916.527,82 eurotan balioztaturik. Sozietateak ikusi du aprobetxatzen ahal dela saneamendurako egin beharko diren etorkizuneko inbertsioen esparruan. Ildo beretik, behar diren izapideak egiten ari dira aipatutako inbertsioak aprobetxatu ahal izateko.

   21.- Itxi ondoko gertaerak

   20. oharrean azaltzen dira errekurtso eta erreklamazio batzuk. Gaur egun, ez dago jakiterik horien ondorioz Iruñerriko Mankomunitateak izanen dituen pasibo gehigarrien zenbateko zehatza. Aipatutako errekurtso eta erreklamazio hauek izan ezik, 2009ko ekitaldiaren itxiera datatik ez da ondokoei nabarmen eragiten ahal dien inolako gertaerarik izan: 2009ko ekitaldiko Urteko Kontu Bateratuak, bere zerbitzuak ematea edo gizarte xedea betetzea, eta 2009ko abenduaren 31n bere ondasun eta eskubide, zor eta betebeharren egoera edo balioa.

   22.- Ingurumenari buruzko informazioa

   Taldearen jardueren zerrendan (1. oharrean egina) antzematen ahal den bezala, jarduera anitzen berehalako helburua da ingurumen inpaktua gutxitzea, jarduketa berberek eragindakoa izan ezik, Iruñerriko esparruan gauzatutakoek sortu dutena ere. Horrela, nolabaiteko lotura antzeman liteke Taldearen ia gastu eta inbertsio guztien eta ingurumena babesteko jardueraren artean.

   Taldeak 17.421.223,93 euroko hornidura bat zuzkitu du, Gongorako zabortegia itxi, zigilatu, eta landatzeagatik (ikus. 13 oharra).

   23.- Beste informazio bat

   Mankomunitatearen urteko kontu bateratuen ikuskapena egin duen enpresak eta horrekin loturaren bat —Finantza Sistema Berritzeko Neurrien gaineko Legearen hamalaugarren xedapen gehigarriak aipatutakoren bat— duten beste enpresa batzuek ebatzi dute Sozietate Menderatzaileari 20.182,56 euro fakturatzea, zerbitzu-sari eta gastu gisa, 2009ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldian Taldeari emandako ikuskaritza zerbitzu profesional guztiengatik.

   Aipatutako zenbatekoak 2009ko ekitaldiari dagozkion zerbitzu-sari guztiak hartzen ditu barne, beren fakturazioaren unea edozein izanik ere.

   24. Beste batzuekin hitzartutako bermeak eta beste pasibo kontingente batzuk

   Mendeko Sozietateak hainbat abal aurkeztu ditu erakunde publiko eta sozietate batzuen aurrean, ondoko xehetasunetan azalduak:

     2009 2008
   Canal de Navarra, S.A. 250.000,00 250.000,00
   Beste batzuk 121.283,92 76.263,92
   Zientzia eta Teknologia Ministerioa   90.151,82
   GUZTIRA 371.283,92 416.415,74